Handelsbetingelser for MTBmedia. 
Handelsbetingelser, version 2 af 15-04-2016, 

1. Generelt
Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse handelsbetingelser (herefter Betingelser) for MTBmedia v/Morten Nielsen, Stjernevænget 33, 5592 Ejby (herefter ”Sælger”), gældende i forholdet mellem sælger og køber.
MTBmedia tager forbehold for trykfejl og prisændringer forårsaget af kursændringer, skader og afgifter, samt andre ændringer, som er uden for sælgers indflydelse.
MTBmedia er medlem af rejsegarantifonden nr. 2649 

MTBmedia fremsender alle praktiske oplysninger vedrørende den bestilte tur pr. mail. Det er derfor vigtigt at du som Køber har oplyst din mailadresse og at du selv er opmærksom på, at oplysninger fra MTBmedia ikke ender i spam/uønsket post. MTBmedia anbefaler derfor, at du tilføjer mailadressen: mtbiharzen@gmail.com i dine kontakter eller markerer, at det er en adresse du har tillid til. MTBmedia sender ikke uopfordret reklame eller lignende og behandler dine oplysninger fortroligt. 

MTBmedia fremsender praktiske oplysninger såsom hoteladresse og turens program ca. 3 uger før afrejsedato. Du bedes gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre MTBmedia opmærksom på eventuelle fejl, mangler eller uoverensstemmelser heri. 

Rejserne består typisk af mellem 8 og 12 deltagere pr. guide.
Niveauet på turene er, som udgangspunkt, målrettet til alle mountainbikere med en god MTB-erfaring og god kondition, Køber skal derfor være øvet i MTB-diciplinen.
På heldagsturene skal rejsedeltagerne forvente ca. 2-3 timer i sadlen før frokost og ca. 2-3 timer efter frokost. Der køres ikke i race-tempo, men et godt flow i gruppen tilstræbes.
Turen er ikke for nybegyndere.
Såfremt du er i tvivl om hvorvidt turen er noget for dig, så kontakt Morten Nielsen for råd og vejledning på Tlf: 5378 1020 eller på mail: mtbiharzen@gmail.com

Dagsture er tilrettelagt så deltagere har mulighed for at ”svinge af” undervejs efter frokost, hvis man ønsker at køre hjem mod hotellet på egen hånd. Deltagere kan låne kortmateriale, så det er muligt at finde hjem til hotellet på egen hånd. 

2 Priser 
Alle priser angives i danske kroner inkl. moms, fragt, told, ska er og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte tur ændres, som følge af ændringer i valutakurser, rejseomkostninger, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser. 

3 Betaling / depositum 
Umiddelbart e er tur-bestilling opkræves der et depositum på DKK 800,00, som forfalder til betaling 14 dage efter at bestillingen er foretaget. Køber er først endeligt tilmeldt turen efter betaling af depositum. 

Betaling af det fulde beløb skal ske senest 30 dage før afrejsedato, hvor det forfalder l betaling. Køber modtager en faktura på det fulde beløb. Ved betilling mindre end 30 dage før afrejse betales rejsens fulde pris umiddelbart efter bestilling. Ved forsinket betaling beregnes rente efter rentelovens bestemmelser. 

Manglende overholdelse af sælgers Betingelser anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger at hæve købet samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på DKK. 100 inkl. moms.
Køber har ikke ret l at deltage i turen før køber har betalt det fulde beløb. 

4 Købers ansvar på turen. 
Køber er selv ansvarlig for at holde sig løbende orienteret om eventuelle ændringer i turens program. Såfremt Køber ikke møder på det anviste tidspunkt er dette Købers eget ansvar, ligeledes hvis der er meddelt ændringer i programmet. Køber skal overholde national lovgivning og eventuelle valutarestriktioner på destinationen. Køber skal rette sig efter gældende regler og anvisninger der gives af rejseledere, transportører og andre, som har forbindelse med rejsens gennemførelse. Tilsidesættelse af disse forpligtelser i væsentlig grad, kan medføre at Køber udelukkes fra fortsat deltagelse i turen. Der vil ikke ske en forholdsmæssig refundering af indbetaling i ovenstående tilfælde af udelukkelse. Ekstra udgifter som Køber pådrages i dette tilfælde afholdes udelukkende af deltageren. 

5 Afbestilling og fortrydelse. 
Afbestilling skal ske tidligere end 30 dage før afrejsedatoen. Ved købers afbestilling tidligere end 30 dage for afrejsedato tilbagebetales det indbetalte depositum ikke. 

Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejsedatoen er køber ikke berettiget l at få betaling returneret i noget omfang. Det samme gælder såfremt køber udebliver fra arrangementet, eller kommer for sent til afrejsested og tidspunkt. Køber har ikke ret til at få betalingen returneret og kan ikke afbestille senere end 30 dage før rejsedato, da sælger på dette tidspunkt har forpligtelser og allerede afholdte omkostninger til arrangementet, der ikke kan afbestilles. Køber er udtrykkeligt gjort opmærksom på dette før og efter er bestillingen. 

Såfremt Køber ikke er i stand til at deltage i turen efter bestilling, skal Køber snarest muligt orientere sælger, for at sælger har mulighed for, at foretage afbestillinger af diverse arrangementer mv. Sælger vil så vidt muligt forsøge at begrænse købers tab og sælger vil i videst mulige omfang forsøge, at afsæte den afbestilte tur til anden side. Køber er selv berettiget til, at finde en køber til turen, for derved at begrænse sit eget tab i videst mulige omfang. Den nye køber skal dog kunne deltage i turen og opfylde samtlige sælgers krav. Køber og den nye køber hæfter herefter solidarisk og indbyrdes lige for samtlige forpligtelse over for sælger. 

Fortrydelsesret. 
Såfremt købet foretages online på hjemmesiden www.mtbiharzen.dk og køber er forbruger, er købet er omfattet af forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven ved fjernsalg af varer og tjenesteydelser til en forbruger. Du har i så tilfælde en fortrydelsesret på 14 dage fra du har bestilt tjenesteydelsen på vores hjemmeside i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens § 19. 

Såfremt du ønsker at fortryde købet skal du inden udløb af 14 dage fra bestilling tage skriftligt kontakt til sælger og oplyse, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten. 

Blanket til benyttelse af fortrydelsesretten kan findes i slutningen af disse betingelser. 

6 Mangler og reklamation 
Såfremt køber efter turen ønsker at reklamere herover skal Køber straks, og senest inden 7 dage efter hjemkomst gøre reklamationen skriftligt gældende over for sælger. Såfremt køber ikke senest 7 dage efter hjemkomst har reklameret over turen, er køber ikke berettiget til nogen kompensation herfor. Forbrugere skal reklamere inden rimelig tid. 

7 Ansvarsbegrænsning 
MTBmedia gør opmærksom på, at turen ikke er for nybegyndere. Køber skal være opmærksom på, at deltagelse i turen kan medføre risiko for pådragelse af materiel-, personskade, samt psykiske skader, og at MTBmedia ikke dækker, eller er ansvarlig for, skader som Køber pådrager sig selv, sit eget medbragte materiel, eller som pådrages tredjemand eller dennes ejendele. 

Køber skal være i god fysisk form og være øvet i mountainbikekørsel. MTBmedia gør opmærksom på, at deltagelse i turene kræver en skærpet opmærksomhed under udførelse og at de konkrete vejrforhold kan øge risikoen for uheld og skader. 

MTBmedia er arrangør og guide på turene, og Køber gøres opmærksom på, at turen foregår udendørs, hvorfor der på ruten kan forekomme uforudsete hindringer, såsom væltede træer, stenskred og andre udfordringer som guiden ikke kan forudse. Arrangøren kan derfor ikke garantere Købers sikkerhed. Hver deltager er således fuldt ud ansvarlig for sin egen deltagelse og sikkerhed og er indforstået med, at MTBmedia ikke kan gøres erstatningsansvarlig, hverken som følge af skader af direkte eller indirekte karakter. Køber skal selv sørge for, at medbringe eget sikkerhedsudstyr. 

MTBmedia´s erstatningsansvar er på grund af ovennævnte begrænset til tilfælde der kan karakteriseres som forsætlig og/eller groft uagtsomt. 

Hver deltager bærer således selv risikoen for skader deltagere pådrager sig på rejsen, dette gælder både på de arrangerede ture, hvor guiden viser vej og hvor deltagerne færdes på egen hånd. Køber er til enhver tid fritst llet mht. at gennemføre de anviste ture og ruter eller at vælge ture og anviste ruter fra.
Køber og deltagere skal være fyldt 18 år* og deltagelse på MTBmedia’s guidede tur, sker på eget ansvar. Deltagelse i turen kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. 
*Deltagere under 18 år kan deltage i følgeskab med forældre/værge. 

Deltagere må ikke være påvirket af euforiserende stoffer eller medicin, der gør deltageren uegnet l at køre mountainbike. 

Evt. skader som deltageren mener arrangøren er ansvarlig for, skal meddeles til guiden eller arrangøren straks. Sælgers ansvar er beløbsmæssigt begrænset, se hertil pkt. 10. 

8 Force majeure 
Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. 

9 Sælgers ret til aflysning 
Sælger skal have et minimums antal deltagere før en konkret tur vil blive gennemført. Det oplyses særskilt for det enkelte arrangement, hvor mange deltagere der er krævet for, at turen bliver gennemført og arrangeret.

Sælger er derfor berettiget l, at aflyse en tur der er bestilt og betalt af den enkelte køber. Sælger vil så vidt muligt forsøge, at finde et alternativt tilbud og en anden tur til køber. 

Såfremt turen aflyses fra sælgers side, får køber sit fulde tilgodehavende retur. Køber får således returneret både indbetalt depositum samt evt. indbetalt pris for turen.
Køber har ikke krav på at få ombyttet sin tur til en anden. Såfremt ombytning af turen er mulig, skal en eventuel merpris for den nye tur indbetales, inden køber har ret til og krav på, at deltage i denne. 

10 Forsikring 
MTBmedia er forsikret hos Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup. Såfremt kunden pådrager sig en skade, som kunden mener at MTBmedia er erstatningsansvarlig for, skal dette oplyses til MTBmedia straks efter pådragelse, da det er en betingelse, at såvel skadesårsag som skadevirkning er sket på ét og samme tidspunkt og ikke over et tidsrum, kunden kan derfor ikke på et senere tidspunkt rejse et krav mod MTBmedia, som ikke er meddelt eller anmeldt MTBmedia eller dennes forsikringsselskab umiddelbart efter turens afholdelse. MTBmedia kan derfor heller ikke gøres ansvarlig for slid, tæring eller lignende skader, der opstår over tid. MTBmedias erstatningsansvar er i et hver tilfælde begrænset til 10.000.000,00 i overensstemmelse med MTBmedia’s tegnede forsikring hos Danske Forsikring og kunden kan ikke ud over denne grænse gøre krav gældende. 

Den offentlige sygesikring dækker ikke uden for Europa og kun i forbindelse med ferierejser. Det er vigtigt at kunden sikrer sig selv og sørger for at være tilstrækkelig dækket af en forsikring således, at kunden kan få dækket eventuelle omkostninger i tilfælde af sygdom, nødvendig sygetransport og behandling på skadestue/sygehus samt hjemtransport. Det er kundens eget ansvar, at der er tegnet sådan en forsikring. 

 

11 Tvister, lovvalg og værneting 
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Odense under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.